วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การศึกษานอกสถานที่ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

                  การศึกษานอกสถานที่ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
เมื่่อวันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2555  ว่าที่ร้อยตรี ดร.อุทิศ บำรุงชีพ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 400202 ได้พานิสิตคณะศึกษาศาสตร์  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปศึกษานอกสถานที่ ณ สถาบันวิทยาศตร์ทางทะเล โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับ  สื่อประสบการณ์ในการเรียนรู้ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีอะไรบ้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในการให้ความรู้ผู้เยี่ยมชม และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบนิเวศใต้ทะเล  โดยมีวิทยากรคอยแนะนำและให้ความรู้ 

              ภาพแบบจำลองของตัวอย่างปลาฉลาม  ที่ชั้น 2  ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ตู้จัดแสดงพันธ์สัตว์นำ้
ขอขอบคุณว่าที่เรือตรี อุทิศ  บำรุงชีพและพี่วิทยากรที่นำชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ในวันนี้ด้วยค่ะ


วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาพการอบรมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 5กรกฎาคม 2555


                                           ภาพการอบรมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
                               สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ 5กรกฎาคม 2555   
        


                    วิทยากรได้ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าต่างๆในหอสมุด  เช่น ระบบสืบค้นวัสดุสารสนเทศ (Web OPAC) การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้ฐานข้อมูล EBSCO การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิจัย บทความต่างๆ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยใช้ระบบ ThaiLIS TDC เป็นต้น 

ที่สำนักหอสมุด มีบริการสารสนเทศในรูปเเบบต่างมากมาย อาธิ เช่น หนังสือทั้งภาษาไทยเเละภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิง สื่อโสตทัศน์ ชุดศึกษา VCD DVD ต่างๆ เทปเสียง รายการโทรทัศน์ผ่านดามเทียม บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีบริการอื่นๆ อีก ได้่เเก่ การนำชมหอสมุด การฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ Book Showroom มุมคุณธรรม บรืการห้องศึกษากลุ่ม-เดี่ยว ห้องมินิโฮมเธียเตอร์


                  ชั้นที่ 1 บริการเกี่ยวอาหาร เครื่องดื่ม และมีโต๊ะให้นั่งทำกิจกรรมหรืออ่านหนังสือ
                                             ชั้นที่ 2    Book Showroom @  สำนักหอสมุด

        ชั้น3, 4, 5 บริการหนังสือทั้งภาษาไทยเเละภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง ฯลฯ


ชั้นที่ 6 บริการในเรื่องสื่อโสตทัศน์ เทปเสียง ชุดศึกษา VCD DVD ต่างๆ รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  บริการอินเทอร์เน็ต ห้องมินิโฮมเธียเตอร์ ฯลฯ